Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane – „REMONT POKRYCIA DACHU W BUDYNKU SULMIERZYCKIEGO DOMU KULTURY”. 

Sulmierzycki Dom Kultury zaprasza do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego – przetarg nieograniczony. Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.) – procedura poniżej progów unijnych. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim i zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów w języku obcym.

Nazwa nadana zamówieniu: „Remont pokrycia dachu w budynku Sulmierzyckiego Domu Kultury”

Termin wykonania zamówienia: do 31 października 2019 r.

Ogłoszenie zostało opublikowane w systemie BZP pod adresem:

Nr ogłoszenia: 546075-N-2019 z dnia : 14.05.2019 r 

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

SIWZ

FORMULARZ OFERTOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI

FORMULARZ OFERTOWY Z ZAŁĄCZNIKAMI – PDF

WZÓR UMOWY

WZÓR UMOWY PDF

KOSZTORYS OFERTOWY

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEDMIAR ROBÓT BUDOWLANYCH PDF

Pytania i odpowiedzi do SIWZ dotyczące remontu pokrycia dachu w budynku Sulmierzyckiego Domu Kultury:

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia dotyczące załącznika nr 12 do SIWZ ( zapytanie z dnia 15.05.2019)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ ( zapytanie z dnia 23.05.2019)

Informacja o treści zapytania i wyjaśnienia dotyczące SIWZ i Przedmiaru robót (zapytanie z dnia 24.05.2019)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT W PRZETARGU NIEOGRANICZONYM – 28.05.2019

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY